http://lukianenko.com.ua Thu, 31 Mar 2016 03:03:30 +0000 Joomla! - Open Source Content Management uk-ua Перелік наукових праць http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/perelik-naukovih-prac.html http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/perelik-naukovih-prac.html

9. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір [монографія] / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот [та ін.] ; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон.наук, проф. А.М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с.

10. Konwergencja modeli ekonomicznych Polska I Ukraina / Red. Naukova M.G. Wożniak, V.I. Chuzhykov, D.G.Lukianenko. – Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, Poland 2009. – 716 р (польською мовою).

11. Конвергенція економічних моделей Польщі та України [монографія] / За заг.ред. Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова, М.Г.Вожняка. – К. : КНЕУ, 2010. – 719 с.

12. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук [та ін.]; за заг.ред. д-рів екон.наук.проф. Д.Г.Лук’яненка, Поручника А.М. – К.: КНЕУ, 2011. – 334 с.

13. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: [монографія] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.

14. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография [Д.Лукьяненко, А.Колот, Я.Столярчук и др.]: под. науч. ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с.

15. Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases Monograph / scientific editors Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Machal Gabriel Woznaniak. – Kiev: KNEU, 2013. – 687 p.

Підручник, навчальні посібники

16. Новый хозяйственный механизм промышленности: [учебное пособие] / Д.Г.Лук'яненко, С.Ф.Покроповний. С.М.Соболь, Т.М.Циганкова. – К.: КИНХ, 1988.

17. Экономика промышленности: [сборник задач и производственных ситуаций] / Д.Г.Лук'яненко, С.Ф.Покропивный и др.; под ред. проф. С.Ф. Покропивного – К.: Высшая школа, 1986.

18. Совместные предприятия (создание и механизм функционирования): [учебное пособие] / Д.Г.Лук'яненко. – К.: УМК ВО, 1991.

19. Создание и механизм функционирования совместных предприятий / Д.Г.Лук'яненко. – К.: КИНХ, ВШП, 1992. – 26 с.

20. Основи ринкової економіки: [навчальний посібник] / Д.ГЛук'яненко, В.М.Петюх, В.В.Яценко, М.О.Ліфінцев та ін. – Ч.2 – К: Урожай, 1993.

21. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко. – К.: ВІПОЛ, 1996.

22. Спільні підприємства в Україні: організація і умови ефективного розвитку: підручник / [Д.Г.Лук'яненко, В.А.Білошапка, О.І.Пестрецова]; за ред. Д.Г.Лук’яненка – К.: Хвиля-Прес, 1995. – 176 с.

23. Основи ринкової економіки: підручник / [Д.Г.Лук'яненко, В.М.Петюх та ін.]; за ред. В.М.Петюха. – К.: Урожай, 1995.

24. Міжнародна інвестиційна діяльність: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, Б.В.Губський, О.М.Мозговий. – К.: КДЕУ, 1996. – 113 с.

25. Міжнародна економічна інтеграція: навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 129 с.

26. Міжнародна економіка: навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 379 с.

27. Основи міжнародного інвестування: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, О.ММозговий, Б.В.Губський. – К.: КНЕУ, 1998. – 124 с.

28. Менеджмент внешнеэкономической деятельности / [Д.Г.Лук'яненко, А.А.Кириченко и др.]; под. ред. д.э.н., проф. А.А.Кириченка – К.: Литера, 1998.

29. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон. – Одеса: “АстроПринт”, 1998.

30. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, А.М.Поручник, Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 1999. – 73 с.

31. Міжнародні фінанси: в питаннях та відповідях: навчальний посібник / [Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак та ін.]. – Одеса: “АстроПринт”, 2000.

32. Международные стратегии экономического развития: [учебное пособие] / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Н.Пахомов, А.С.Филлипенко, Ю.В.Макогон, С.В.Громенкова. – Донецк: ДНУ, 2001. – 239 с.

33. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, В.С.Будкін, А.С.Філіпенко, А.С.Гальчинський, А.М.Поручник. – К.: Либідь, 2002

34. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон та ін. – К.: ЦНЛ, вид-во АртЕк, 2002. – 156 с.

35. Транснаціональні корпорації: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, В.А.Білошапка, Л.Д.Кирев, В.Ю.Макогон, Т.В.Орєхова. – Київ – Донецьк – Свіштев: ДНУ, 2003.

36. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник / [Д.Г. Лук’яненко, О.М. Мозговий, Б.В. Губський та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, професора Д.Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.

37. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон та ін.; вид. 2-ге, переробл. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

38. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності / Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

39. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри: навчальний посібник / Д.Г.Лук'яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук. – К.: КНЕУ, 2006.

40. Международные стратегии экономического развития: учебное пособие / [Д.Г.Лук'яненко, Ю.В.Макогон та ін.]; под ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

41. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчально-методичний посібник для сам.вивчення / [Д.Г.Лук'яненко, Л.В.Руденко, О.М.Мозговий та ін.]; за ред. Л.В.Руденко. – К.: КНЕУ, 2008. – 168 с.

42. Міжнародна економіка: [підручник] / За ред. Ю.Г.Козака, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона, 3-е вид. – К.: Центр Учбової літератури, 2009. – 560 с.

43. Економічна глобалізація: [підручник] / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, І.В.Бураковський та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009.

44. Міжнародні стратегії економічного розвитку: підручник. – К.: «Освіта України», 2009.

45. Транснаціональні корпорації: підручник / [Д.Г. Лук’яненко та ін.]. – Донецьк: 2013. – 637 с.

Статті

46. Лук'яненко Д.Г. Економічна наука: виклики глобалізації / Д.Г. Лук'яненко // Економіст. – 2009. – №1-4 лютий. – С.8-9.

47. Лук'яненко Д.Г. Глобальні виклики економічній науці / Д.Г. Лук'яненко // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец.вип. Методологічні проблеми економічної науки. – К.: КНЕУ, 2009.

48. Лук’яненко Д.Г. Глобальні фінансові дисбаланси та їх макроекономічні наслідки / Д.Г. Лук’яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук // Журнал європейської економіки Тернопільського національного економічного університету Том 9 (№1). Березень 2010. – С. 73-93.

49. Лук’яненко Д.Г. Глобальний контекст розвитку університетської економічної освіти / Дзебих І.Б, Лук’яненко Д.Г. // Проблемы развития внешнеэкономи–ческих связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб.научных трудов. – Донецк:ДонНУ, 2010. – С.373-375.

50. Лук’яненко Д.Г. Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку / Д.Г. Лук’яненко, О.С. Тітова // Міжнародна економічна політика. – К., 2011. – №12-13. – С.5-22.

51. Імперативи глобального корпоративного менеджменту / Д.Г. Лук’яненко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – К., 2011. – №1. – С.44-47.

52. Лук’яненко Д.Г. Глобальні імперативи розвитку національної економічної науки і освіти / Д.Г. Лук’яненко, Ю.М. Солодковський // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сб.научных трудов. – Одесса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.Донецке, 2011. – СС.410-415.

53. Лук’яненко Д.Г. Освітньо-інтелектуальний ракурс інноваційного розвитку / Д.Г.Лук’яненко, А.М. Поручник // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук.журн. – К.: НАУ, 2011. – №4. – Т.1. – С.89-94.

54. Лук’яненко Д.Г. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д.Г.Лук’яненко, А.М. Поручник // Вища школа. – К., 2011. – №12. – С.74-86.

55. Лук’яненко Д.Г. Інноваційно-креативний компонент глобального менеджменту / Д.Г. Лук’яненко, О.С. Тітова // Журнал європейської економіки. – Том 11 (№1). – Березень 2012. – С.39-54.

56. Лук’яненко Д.Г. Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку / О.Д. Лук’яненко, О.С. Дорошенко // Міжнародна економічна політика (наук.бази). – 2013. – №19. – С.5-26.

57. Лук'яненко Д.Г. Про формування системи наукового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / Д.Г. Лук'яненко // Економіст. – 2013. – № 17-18. – С.4.

]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Публікації Tue, 11 Mar 2014 20:35:09 +0000 Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/upravlinnja-mizhnarodnoju-konkurentospromozhnistju-v-umovah-globalizaciyi-ekonomichnogo-rozvitku-monografija-u-2-t.html http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/upravlinnja-mizhnarodnoju-konkurentospromozhnistju-v-umovah-globalizaciyi-ekonomichnogo-rozvitku-monografija-u-2-t.html

Лук’яненко Д.Г. Інтернаціоналізація і глобалізація страхової діяльності / Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с. 

]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Публікації Tue, 11 Mar 2014 20:35:36 +0000 Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство" http://lukianenko.com.ua/vistupi/dopovid-nauka-–-biznes-–-osvita-strategichne-partnerstvo.html http://lukianenko.com.ua/vistupi/dopovid-nauka-–-biznes-–-osvita-strategichne-partnerstvo.html ]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Виступи Fri, 21 Mar 2014 12:05:54 +0000 Автореферати дисертацій, захищених під керівництвом Д.Г.Лук'яненка http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/avtoreferati-disertacij,-zahishchenih-pid-kerivnictvom-d-g-luk-janenka.html http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/avtoreferati-disertacij,-zahishchenih-pid-kerivnictvom-d-g-luk-janenka.html

Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом Д. Г. Лук'яненка

1. Білошапка В.А. Стратегія інтернаціоналізації підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01, 08.05.03 / Білошапка Владислав Анатолійович; Київ. держ. екон. ун-т. – К., 1995. – 25 с.

2. Пeстрецова О.І. Формування умов і механізмів ефективної діяльності міжнародних спільних підприємств в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01, 08.05.03 / Пестрецова Ольга Іванівна; Київ. держ. екон. ун-т. – К., 1995. – 24 с.

3. Добровольська А.Б. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.03 / Добровольська Ангеліна Борисівна: Ін-т світ, економіки і міжнар. відносин МАНУ. – К., 1997. – 24 с.

4. Кальченко Т.В. Інтернаціоналізація банківської діяльності (формування і розвиток мікростратегій): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Кальченко Тимур Валерійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1998. – 14 с.

5. Дідик В.Г. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Дідик Валентин Григорович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1999. – 19 с.

6. Швиданенко О.А. Ризики іноземного інвестування в економіку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Швиданенко Олег Анатолійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1999. –19 с.

7. Виходцев О.Г. Міжнародні фінансові інститути в світовій регулятивній системі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Виходцев Олександр Геннадійович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. –15 с.

8. Чжан Цзюньчен. Іноземні інвестиції в економіці Китаю (пріоритети використання і механізми регулювання): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Чжан Цзюньчен; Київ, нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 15 с.

9. Жеваго К.В. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Жеваго Костянтин Валентинович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. –19 с.

10. Іринчина І.Б. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Іринчина Інна Борисівна; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

11. Приходько В.В. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Приходько Вікторія Володимирівна: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

12. Даниленко А.А. Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (активізація та підвищення ефективності ): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Даниленко Андрій Анатолійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

13. Пахомов С.Ю. Формування відкритої економіки України і національна конкурентоспроможність: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Пахомов Сергій Юрійович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 18 с.

14. Бакаєв О.Л. Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Бакаєв Олександр Леонідович; Київ. нац. екон. ун-т. –К., 2005. – 18 с.

15. Шевченко В.І. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Шевченко Володимир Іванович; Київ. нац. скоп. ун-т. – К., 2005. –16 с.

16. Фурсова О.В. Фінансовий компонент розвитку глобальної торговельної інтеграції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Фурсова Олена Вікторівна; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 19 с.

17. Дорожкіна М.С. Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в нафтопереробному бізнесі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Дорожкіна Марія Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 20 с.

18. Дзебих І.Б. Глобальні інвестиційні бізнес-стратегії у конкурентному середовищі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Дзебих Ірина Борисівна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 19 с.

19. Єна І.В. Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Єна Ігор Володимирович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 18 с.

20. Іващук С.П. Розвиток експортного потенціалу в сучасній інтеграційній стратегії України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Іващук Сергій Петрович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 20 с.

21. Веремієнко Т.С Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Веремієнко Тетяна Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 18 с.

22. Діброва О.Ю. Становлення та розвиток глобального проектного менеджменту: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Діброва Олексій Юрійович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 20 с.

23. Тітова О.С. Становлення і фактори розвитку менеджменту глобальних корпорацій: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Тітова Олена Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 19 с.

]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Публікації Tue, 11 Mar 2014 20:34:09 +0000 Глобальна економіка ХХІ ст.: людський вимір: Монографія http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/globalna-ekonomika-hhi-st-ljudskij-vimir-monografija.html http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/globalna-ekonomika-hhi-st-ljudskij-vimir-monografija.html

Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М. та інші. Глобальна економіка ХХІ ст.: людський вимір: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 420 с. 

]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Публікації Tue, 11 Mar 2014 20:36:09 +0000