Монографії

  1. Планирование технологической подготовки производства новых изделий : [монография] / [С. И. Прилипко, Д. Г. Лукья¬ненко, Ю. И. Прилипко, В. И. Завгородний]. – Киев : Тэхника, 1991. – 65 с. : ил., табл.

  2. Міжнародна економічна інтеграція : [монографія] / Д. Г. Лук’яненко ; [відп. ред. В. С. Савчук]. – Київ : КДЕУ : [ВІПОЛ], 1996. – 135 с. : іл., табл.

  3. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : [монографія] / Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський ; [відп. ред. В. С. Савчук]. – Київ : Україна, 1997. – 237 с. : іл., табл.

  4. Глобальні трансформації і стратегії розвитку : [колект. монографія] / [О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Гончаренко та ін.] ; керівник авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 1998. – 415 с. : іл., табл. – 80-річчю НАН України присвячується.

  5. Глобальные трансформации и стратегии развития : [колект. монография : пер. с укр. изд. 1998 г.] / [О. Г. Белорус, Д. Г. Лукьяненко, О. М. Гончаренко и др.] ; рук. авт. кол. и науч. ред. О. Г. Белорус ; НАН Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Киев : [Орияне], 2000. – 422 с. : ил., табл. – 80-летию НАН Украины посвящается.

  6. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / [О. Г. Білорус, М. О. Гончаренко, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; керівник авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, Київ. нац. екон. ун-т, Міжнар. ін-т глобалістики. – Київ : [КНЕУ], 2001. – 733 с. : іл., табл.

  7. Приватизація, інвестиції та фондовий ринок: правові засади та практика : [монографія] : у 4 т. / ВАТ «Укртелеком» ; за заг. ред. С. О. Довгого, В. М. Литвина. – [Київ] : Укртелеком, 2001. – Т. 3 : Інвестиційна діяльність в Україні / [С. О. Довгий (керівник авт. кол.), Ю. І. Єхануров, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; за ред. С. О. Довгого, О. А. Підопригори. – 559 с. : іл., табл.

  8. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, О. Г. Білорус, Б. В. Губський та ін.] ; за ред. Д. Г. Лук’яненка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : [КНЕУ], 2001. – 538 с. : іл., табл.

  9. Глобализация и безопасность развития : монография / [О. Г. Белорус, М. О. Гончаренко, Д. Г. Лукьяненко и др.] ; рук. авт. кол. и науч. ред. О. Г. Белорус ; НАН Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений, Киев. нац. экон. ун-т, Междунар. ин-т глобалистики. – Киев : [КНЭУ], 2002. – 789 с. : ил., табл.

  10. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія : у 2 т. / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – Т. 1. – 810 с. : іл., табл. ; Т. 2. – 590 с. : іл., табл. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана).

  11. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри : [монографія] / [С. І. Юрій, Є. В. Савельєв, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – Київ : Знання, 2007. – 595 с. : іл., табл.

  12. Європейські інтеграційні процеси: пошук парадигми розвитку : колект. монографія / Л. І. Лук’яненко, Д. Г. Лук’я¬ненко, В. І. Чужиков. – Київ : Ін-т сучасн. підруч., 2007. – 544 с.

  13. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей : монографія / [Д. Лук’яненко, Ю. Орловська, О. Гаєвська та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова ; [упоряд.: Д. Г. Лук’яненко, В. І. Чужиков] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Ін-т сучасн. підруч., 2007. – 543 с. : іл., табл.

  14. Глобальна економіка XXI століття: людський вимір : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 420 с. : іл., табл.

  15. Глобальна економічна інтеграція : монографія / Д. Г. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : [Нац. підруч.], 2008. – 219 с. : іл., табл.

  16. Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina : [monografia] / [Larysa Leontiyivna Antoniuk, Teresa Bal-Woźniak, Dmytro Grygorovych Lukianenko i in.] ; red. nauk.: Michal Gabriel Woźniak, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovych Lukianenko ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – Kraków, 2009. – 716 S.

  17. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’я¬ненка, А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 334 с. : іл., табл.

  18. Конвергенція економічних моделей Польщі та України : монографія / [Д. Лук’яненко, В. Чужиков, М. Г. Вожняк та ін.] ; за наук. ред. Д. Лук’яненка, В. Чужикова, М. Г. Вожняка ; [пер. з пол. Л. М. Бондарчук, А. С. Міхалєвич ; авт. передм. до укр. вид.: Д. Лук’яненко, В. Чужиков] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 719 с. : іл., табл.

  19. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 703 с. : іл., табл.

  20. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / [Д. Лукьяненко, А. Поруч¬ник, Я. Столярчук и др.] ; под науч. ред. Д. Лукьяненко, А. Поруч¬ника, В. Колесова ; Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Киев : [КНЭУ], 2013. – 466 с. : ил., табл.

  21. Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases : monograph / [Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michal Gabriel Wožniak et al.] ; sci. ed.: Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michal Gabriel Wožniak ; Ministry of Education and Science of Ukraine, State higher educational establishment «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman». – Kyiv : KNEU, 2013. – 686 p.

  22. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспек¬тиви розвитку в Україні : монографія / [А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Павленка, Л. Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т вищої освіти. – Київ : КНЕУ, 2014. – 349 с. : іл., табл.

  23. Еволюція світ-системи глобалізму (cтратегічні імперативи співрозвитку) : колект. монографія / [О. Г. Білорус, О. В. Гаврилюк, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; керівник авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. – Київ : КНЕУ, 2014. – 432 с.

  Підручник, навчальні посібники

  24. Экономика промышленности : сб. задач и произв. ситуаций / [А. Д. Гламазда, С. Ф. Покропивный, Д. Г. Лукьяненко и др.] ; под ред. С. Ф. Покропивного. – Киев : Вища шк., 1986. – 183 с. : табл.

  25. Новый хозяйственный механизм промышленности : (учеб.-метод. пособие по курсу «Экономика пром-сти СССР» для студентов экон. специальностей) / [С. Ф. Покропивный, С. Н. Соболь, Д. Г. Лукьяненко, Т. М. Цыганкова] ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1988. – 151 с.

  26. Совместные предприятия: (создание и механизм функ¬ционирования) : учеб. пособие для экон. специальностей / Д. Г. Лукьяненко ; М-во высш. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – Киев : УМК ВО : КИНХ, 1991. – 104 с.

  27. Мировая экономика и международные экономические отношения : текст лекций / Т. М. Цыганкова, Д. Г. Лукьяненко ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1992. – 48 с.

  28. Основи ринкової економіки : навч. посіб. : [у 2 ч.] / [В. М. Петюх, В. В. Яценко, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; за ред. В. М. Петюха. – Київ : Урожай, 1993. – Ч. 2. – 145 с. : іл., табл. – (Посібники для профтехучилищ).

  29. Концепція інвестиційних полів в аналізі впливу іноземного капіталу на розвиток виробничо-експортного потенціалу : (проблемна лекція) : конспект лекції для студентів спец. 0103 «Міжнар. економіка» / Д. Г. Лук’яненко, В. А. Білошапка ; М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т. – Київ : КДЕУ, 1995. – 30 с. : іл., табл.

  30. Основи ринкової економіки : підруч. для проф. навч.-вихов. закл. / [В. М. Петюх, А. В. Коровський, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; за ред. В. М. Петюха. – Київ : Урожай, 1995. – 397 с. : іл., табл.

  31. Спільні підприємства в Україні: організація і умови ефективного розвитку : пiдруч. для студентів ун-тiв, екон. вищ. навч. закл. та ф-тів / Д. Г. Лук’яненко, В. А. Білошапка, О. І. Пест¬рецова ; [за ред. Д. Г. Лук’яненка] ; М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т. – Київ : [Хвиля-Прес], 1995. – 175 с. : іл., табл.

  32. Міжнародна економіка : [навч. посiб.] / Д. Г. Лук’яненко ; М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т. – Київ : [ВIПОЛ], 1996. – 72 с. : іл.

  33. Міжнародна інвестиційна діяльність : [навч. посiб.] / [Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, Б. В. Губський та ін. ; відп. за вип. С. В. Степаненко] ; М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т. – Київ : [КДЕУ], 1996. – 113 с. : іл., табл.

  34. Менеджмент внешнеэкономической деятельности : [учеб. пособие для высш. учеб. заведений] / [А. А. Кириченко, Е. Г. Базовкин, Д. Г. Лукьяненко и др. ; под ред. А. А. Кириченко] ; М-во образования Украины, Центр коммер. дипломатии Ин-та экономики, упр. и хоз. права, АКБ «Надра». – Киев : [Литера], 1998. – 457 с. : ил., табл.

  35. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студентів екон. вузів і ф-тів / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, В. В. Литовченко та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Литовченка ; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса : АстроПринт, 1998. – 315 с. : іл., табл.

  36. Основи міжнародного інвестування : навч. посіб. / Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, Б. В. Губський ; М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : [КНЕУ], 1998. – 123 с. : іл., табл.

  37. Міжнародна економіка : навч. посіб. / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Т. М. Циганкова ; М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1999. – 125 с. : іл., табл.

  38. Міжнародні фінанси: в питаннях та відповідях : навч. посіб. для студентів екон. вузів і ф-тів / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, М. А. Левицький та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака ; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 216 с. : табл.

  39. Международные стратегии экономического развития : учеб. пособ. для экон. фак. и экон. вузов Украины / Ю. Н. Пахомов, А. С. Филипенко, Д. Г. Лукьяненко [и др.] ; под общ. ред. Ю. Н. Пахомова ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Киев. нац. экон. ун-т, Донец. нац. ун-т. – Киев ; Донецк : ДНУ, 2001. – 238 с. : ил., табл.

  40. Міжнародна економіка : [навч. посіб. для студентів екон. вузів і ф-тів] / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. М. Новацького ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр навч. літ. : АртЕк, 2002. – 434 с. : іл., табл.

  41. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [А. С. Філі¬пенко (керівник авт. кол.), В. С. Будкін, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : Либідь, 2002. – 470 с. : табл.

  42. Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий [та ін.] ; за ред. Д. Г. Лук’яненка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : [КНЕУ], 2003. – 387 с. : іл., табл.

  43. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, К. І. Ржепішевський та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепішевського. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 292 с. : іл., табл.

  44. Транснациональные корпорации : учеб. пособие / [В. А. Белошапка, Л. Д. Кирев, Д. Г. Лукьяненко и др.] ; Киев. нац. экон. ун-т, Донец. нац. ун-т. – Киев ; Донецк ; Свиштов, 2003. – 205 с.

  45. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепішевського ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 669 с. : іл., табл.

  46. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності : навч. посіб. / Д. Г. Лук’яненко ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 203 с. : іл., табл. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).

  47. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навч. посіб. / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 288 с. : іл., табл. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана).

  48. Международные стратегии экономического развития : [учеб. для экон. фак. и экон. вузов Украины] / [Д. Г. Лукьяненко, Ю. В. Макогон, Ю. Н. Пахомов и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Макогона ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана, Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2007. – 395 с. : рис., табл.

  49. Международные стратегии экономического развития : учеб. пособие / [Д. Г. Лукьяненко, Ю. В. Макогон, Ю. Н. Пахомов и др.] ; под ред. Ю. В. Макогона. – Киев : Знання, 2007. – 461 с. : ил., табл. – (Серия «Высшее образование XXI века»).

  50. Международные стратегии экономического развития : учебник / Д. Г. Лукьяненко, Ю. В. Макогон, Ю. Н. Пахомов [и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Макогона ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана, Донец. нац. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Донецк : ДонНУ, 2008. – 448 с. : ил., табл.

  51. Міжнародна інвестиційна діяльність : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Л. В. Руденко, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Руденко ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 167 с. : іл., табл.

  52. Економічна глобалізація : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; за ред. А. С. Філіпенка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2009. – 543 с. : іл., табл.

  53. Міжнародна економіка : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 559 с. : іл., табл.

  54. Міжнародні стратегії економічного розвитку : підручник / Ю. В. Макогон, Д. Г. Лук’яненко, Ю. М. Пахомов [та ін.] ; під заг. ред. Ю. В. Макогона ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Донец. нац. ун-т. – Вид. 3-тє, допов. й випр. – Київ : [Освіта України], 2009. – 418 с. : іл., табл.

  55. Транснаціональні корпорації : підручник / [Д. Г. Лук’я¬ненко, Ю. В. Макогон, Т. В. Орєхова та ін.]. – Донецьк, 2013. – 633 с.

  56. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; [редкол.: Ю. М. Солодковський (голова), Т. В. Кальченко, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. : іл., табл.

  Статті в наукових збірниках

  57. Учет факторов природной среды при формировании рационального энергопотребления крупных промышленных центров / Д. Г. Лукьяненко // Тезисы докладов V республиканской научной конференции аспирантов вузов Азербайджана. Секции 1–10 / М-во высш. и сред. спец. образования АзССР, Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д. Буниатзаде. – Баку, 1982.

  58. Розвиток спільного підприємництва в структурі соціалістичної економіки / Д. Г. Лук’яненко // Розвиток систем управління промисловим виробництвом : матеріали IX міжнар. наук. конф. – Софія, 1986. – Текст болг.

  59. Економічне управління економією енергії в регіоні / Д. Г. Лук’яненко // Використання матеріальних ресурсів в промисловості : матеріали VIII міжнар. наук. конф. – Софія, 1988. – Текст болг.

  60. Противоречия воспроизводственного процесса и формирование организационных структур управления научно-техническим прогрессом / Д. Г. Лукьяненко, С. И. Прилипко // Методы анализа и планирования экономической эффективности новой техники : [сб. науч. тр. по материалам конф.] / АН УССР, Ин-т экономики ; [редкол.: В. П. Александрова и др.]. – Киев, 1988.

  61. Резервы экономии энергоресурсов в машинострои- тельном производстве (на примере предприятий г. Киева) / Д. Г. Лукьяненко // Совершенствование учета, анализа и отчетности в современных условиях хозяйствования : тез. докл. / Челябин. гос. ун-т [и др.] ; [науч. ред. В. К. Бакулина]. – Челябинск, 1988. – С. 60–62.

  62. Выход на мировой рынок: стратегическое управление и совместное предпринимательство / Д. Г. Лукьяненко, П. Г. Петрашко, А. Ю. Ромашко // Совершенствование управления промышленными предприятиями и развитие самоуправления трудовых коллективов : тез. докл. обл. науч.-практ. конф., 27 окт.–1 нояб. 1989 г. / Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1989. – Т. 1.

  63. Внешнеэкономический аспект формирования конкурентоспособной технологической стратегии предприятия / Д. Г. Лукьяненко, П. Г. Петрашко, А. Ю. Ромашко // Теория и практика применения экономических методов хозяйствования в промышленности и на автомобильном транспорте : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Суздаль, 1990.

  64. Проблемы развития совместных предприятий в струк¬туре экономики Украины / Д. Г. Лукьяненко, С. И. Прилипко // Формирование механизма свободной экономической зоны в условиях рыночных отношений : тез. межрегион. науч.-практ. конф. : [в 2 т.] / Союз экономистов Украины, Экон. фак. Черновиц. гос. ун-та [и др.] ; [редкол.: И. Н. Школа и др.]. – Черновцы, 1991. – Ч. 1. – С. 8–12.

  65. Про умови розвитку спільних підприємств в Україні / Д. Г. Лук’яненко // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ; [редкол.: С. Ф. Покропивний (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 1.

  66. СЭЗ в интеграционных приоритетах Украины / Д. Г. Лукьяненко // Механизмы управления в свободных экономических зонах : тез. междунар. науч.-практ. конф. : [в 2 ч.] / Чер¬новиц. обл. гос. администрация, Каф. экон. теории внешнеэкон. деятельности Черновиц. гос. ун-та ; [редкол.: И. Н. Школа и др.]. – Черновцы, 1993. – Ч. 1.

  67. Диференційовані підходи у теорії і практиці створення ВЕЗ в Україні / Д. Г. Лук’яненко // Вільна економічна зона як форма регіонального розвитку : тези міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 5–7 квіт. 1994 р.) / Чернів. облдержадмін., Спілка економістів України [та ін.] ; [редкол.: І. М. Школа та ін.]. – Чернівці, 1994. – Ч. 3.

  68. Особливості формування правового середовища інозем¬ної інвестиційної діяльності в Україні / Д. Г. Лук’яненко // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ; [редкол.: С. Ф. Покро¬пивний (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КДЕУ, 1994. – Вип. 3. – С. 123–133.

  69. Регіональні пріоритети розвитку міжнародної інвестиційної діяльності в Україні / Д. Г. Лук’яненко // Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 4–6 квіт. 1995 р. / Чернів. облдержадмін., Чернів. держ. ун-т [та ін.] ; [редкол.: І. М. Школа та ін.]. – Чернівці, 1995. – Ч. 1.

  70. Сучасні інтеграційні пріоритети України / Д. Г. Лук’я¬ненко // Україна – Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономічної діяльності та перспективи співробітництва : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 листоп. 1995 р., Київ / М-во освіти України, Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ, 1995. – С. 24–26.

  71. Методологія дослідження сучасних інтернаціоналізаційних процесів / Д. Г. Лук’яненко // Організаційно-економічне забезпечення функціонування локальних (точкових) вільних економічних зон в Україні : (наук. доп. та матеріали конф.), м. Чернівці, 2–4 квіт. 1996 р. : [у 2 ч.] / Чернів. облдержадмін., Екон. ф-т Чернів. держ. ун-та [та ін.] ; [редкол.: І. М. Школа та ін.]. – Чернівці, 1996. – Ч. 2. – С. 39–46.

  72. Системні дослідження інтернаціоналізації: методоло- гічні підходи та актуальні проблеми / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник // Вчені записки : наук. зб. / Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: В. С. Савчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 1998. – Вип. 1. – С. 113–117.

  73. Глобальний контекст зовнішнього фінансування економіки України / Д. Г. Лук’яненко // Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року : (матеріали наук. конф., 3–4 берез. 1999 р.) : [у 2 ч.] / НАН України [та ін.]. – Київ : [УкрІНТЕІ], 1999. – Ч. 2, т. 2. – С. 180–186.

  74. Глобальний контекст зовнішнього фінансування економіки України / Д. Г. Лук’яненко // Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 года (Донецкая область – 2010) : материалы секции «Пути совер¬шенствования внешнеэкономической деятельности» регион. науч.-практ. конф., г. Донецк, 28–30 сент. 1999 г. : [у 2 т.] / Ин-т экон.-правовых исслед. НАН Украины [и др.] ; [редкол.: Ю. В. Макогон, А. П. Клюев, Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк : ИЭПИ НАН Украины, 1999. – Т. 1. – С. 20–24.

  75. Глобальний контекст розвитку економіки України / Д. Г. Лук’яненко // Вчені записки : наук. зб. / Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: В. С. Савчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 1999. – Вип. 2. – С. 151–157.

  76. Проблеми зовнішнього фінансування української економіки в контексті глобалізації / Д. Г. Лук’яненко // Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура : доп. Х міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 6–8 квіт. 1999 р. : [у 3 т.] / Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. правління спілки економістів України, Екон. ф-т Чернів. держ. ун-ту [та ін.] ; [редкол.: І. М. Школа, І. Ф. Комарницький, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Чернівці : Рута, 1999. – Т. 1. – С. 19–25.

  77. Відкритість української економіки: внутрішні і зовнішні фактори впливу / Б. В. Губський, Д. Г. Лук’яненко // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з економіки / Ін-т економіко-правових дослідж. НАН України, Донец. екон.-гуманіт. ін-т ; [редкол.: П. А. Погосов та ін.]. – Донецьк, 2000. – Вип. 2. – С. 23–26.

  78. Глобалізація в методології сучасних досліджень міжнародної економіки / Д. Г. Лук’яненко // Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали першої Нац. міжвуз. наук.-практ. конф., Київ, 29 листоп. 1999 р. / М-во освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Д. М. Черваньов, А. П. Румянцев]. – Сімферополь, 2000. – С. 19–21. – До 165-річчя Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.

  79. Нова парадигма глобалізації / Д. Г. Лук’яненко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = Problems of Development of Foreign Economic Relations and Attraction of Foreign Investments (Region Aspect) : сб. науч. тр. : [в 2 ч.] / Донец. гос. ун-т ; [редкол.: Ю. В. Макогон (пред.), И. А. Александров, Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк, 2000. – [Ч. 1]. – С. 22–23.

  80. Український менеджмент в глобальних умовах економічного розвитку / Д. Г. Лук’яненко // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання) : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 26–27 квіт. 2000 р. / Наук.-метод. коміс. з екон. освіти М-ва освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України ; [редкол.: А. Ф. Павленко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2000. – С. 15–17.

  81. Інвестиційний клімат в Україні: методологія та практичні параметри оцінки / Д. Г. Лук’яненко, К. В. Жеваго // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = Problems of Development of Foreign Economic Relations and Attraction of Foreign Investments (Regional Aspect) : сб. науч. тр. : [в 2 ч.] / Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Ю. В. Макогон (пред.), И. А. Александров, Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк, 2001. – Ч. 1. – С. 39–42. – Посвящается 35-летию экономического факультета Донецкого национального университета.

  82. Концептуальні засади розвитку зовнішньоекономіч- ної діяльності України / Б. В. Губський, Д. Г. Лук’яненко, В. Р. Сіденко // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. / Укр. Союз промисловців і підприємців, М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: О. П. Степанов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – Вип. 7. – С. 239–247.

  83. The Foundations of Real Economic Growth – National Intellectual and Material Resources in Combination With Effi¬cient Management / Dmytro Lukianenko // A Concept and Model of Economic Development for Ukraine : proc. of an Academic Discussion of Prominent Ukrainian Scholars, Organized by the «Ukraine – 21st Century» Foundation for Intellectual Cooperation / [ed. R. Veretelnyk]. – Kyiv : Ukrainian Propylaeum Publishers, 2001. – Р. 24–25.

  84. Інвестиційний глобалізм і національна конкурентоспроможність / А. М. Поручник, Д. Г. Лук’яненко // Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30 трав. 2002 р. / Укр. акад. зовн. торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2002. – С. 93–94.

  85. Фактори Євроінтеграційної стратегії України / В. В. Приходько, Д. Г. Лук’яненко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = The problems of the Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments (Regional Aspect) : сб. науч. тр. : [в 2 ч.] / Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Ю. В. Макогон (пред.), И. А. Александров, Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк, 2002. – Ч. 1. – С. 32–34.

  86. Economic Development Globalization: Ukrainian Perspective / D. G. Lukianenko // Management, Economics and Politics: Challenges, Opportunities and Discipline Perspectives in the 21st Century : International Symposium. – Ankara : Gazi University, 2002. – P. 133–140.

  87. The Impact of European Union Enlargement on Ukraine / D. G. Lukyanenko ; [Economic Commission for Europe, Economic and Social Council United Nations]. – [New York] : UN, 2002. – 23 p.

  88. Регіональна інтеграція в глобальних умовах розвитку / Д. Г. Лук’яненко // Глобалізація та регіоналізація економічного розвитку : матеріали наук. конф., Київ, 25 лют. 2003 р. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України – Київ, 2003.

  89. Аспекти трансформації державного регулювання в умовах універсалізації світових товарних ринків / Д. Г. Лук’я¬ненко, І. Б. Іринчина // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т ; [голов. ред. А. А. Покотілов]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 190, т. 2. – С. 435–441.

  90. Високопрофесійні економісти-міжнародники – запорука успішної інтеграції України у світовий економічний простір / Д. Лук’яненко // Центр магістерської підготовки. 1994–2004. (Кроки становлення) / Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.: С. В. Степаненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук]. – Київ, 2004. – С. 49–52. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету) (КНЕУ – гарантія професійного успіху).

  91. Вплив транснаціональних корпорацій на нафтопереробний бізнес України / М. Дорожкіна, Д. Лук’яненко // Збірник наукових праць / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України ; [редкол.: В. Є. Новицький (відп. ред.), Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 43. – С. 68–78.

  92. Євроінтеграційні очікування та перспективи України / Д. Г. Лук’яненко // Європейський Союз та Україна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17 черв. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т, Фундація сприяння європ. інтеграції, Фонд «InWEnt» (Німеччина) ; [редкол.: А. Ф. Павленко (голова), В. С. Савчук, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 32–34.

  93. Особливості стратегічної поведінки транснаціональних корпорацій у нафтопереробному бізнесі України / Д. Г. Лук’яненко, М. С. Дорожкіна // Управління розвитком со- ціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці V міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених / Донец. нац. ун-т ; [редкол.: О. Б. Ступін (голова) та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – Ч. 2.

  94. Международное сотрудничество в сфере инноваций как материальная основа региональной интеграции / З. О. Адаманова, Д. Г. Лукьяненко // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, м. Луцьк, 19–20 трав. 2005 р. / М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Д. Олексеюк (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2005. – С. 278–280.

  95. Соціокультурні виклики глобальної інтеграції / Д. Г. Лук’яненко // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 жовт. 2006 р. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Фундація сприяння європ. інтеграції ; [редкол.: А. Ф. Павленко (голова), В. С. Савчук, Д. Г. Лук’я¬ненко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2006. – С. 15–19. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 3-ї річниці послання Європейської комісії Європарламенту «Ширша Європа – сусідство»).

  96. Глобальні виклики економічній науці / Д. Г. Лук’я¬ненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.), В. М. Данюк, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. – С. 165–176.

  97. Университетская экономическая наука: вызовы глобализации / Д. Г. Лукьяненко // Материалы ХV международной конференции. – Санкт-Петербург, 2009. – C. 120–122.

  98. Глобальний контекст розвитку університетської економічної освіти / Д. Г. Лук’яненко, І. Б. Дзебих // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect : сб. науч. тр. : [в 3 ч.] / Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Ю. В. Макогон и др.]. – Донецк, 2010. – Ч. 2. – С. 373–375.

  99. Глобальні імперативи розвитку національної економічної науки і освіти / Д. Г. Лук’яненко, Ю. М. Солодковський // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. : [в 2 ч.] / Донец. нац. ун-т ; [редкол.: В. Адамов и др.]. – Одесса ; Севастополь ; Донецк, 2011. – Ч. 1. – С. 410–415. – Текст рус., укр., англ. – Посвящается 20-летию независимости Украины, 45-летнему юбилею экономического факультета Донецкого национального университета.

  100. Глобальні імперативи конкурентного лідерства / Д. Г. Лук’яненко // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20–22 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Краків. екон. ун-т (Польща) [та ін.] ; [редкол.: А. А. Мазаракі (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – С. 86–87.

  101. Наукові парки в розвитку стратегічного партнерства науки, бізнесу і освіти / Д. Г. Лук’яненко, О. Д. Лук’яненко, О. С. Дорошенко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 33. – С. 3–9.

  102. Віртуалізація економіки та трансформація глобального конкурентного простору / Д. Г. Лук’яненко // Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія : зб. тез. доп. міжнар. наук. конф. (18 груд. 2014 р., Київ) / ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН України», Дипломат. акад. України при МЗС України. – Київ, 2014. – С. 6–9.

  103. Інтелектуальний фактор глобалізації / Д. Г. Лук’яненко // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики : III Міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2014 р., м. Київ) : [зб. тез доп.] / Дипломат. акад. України при МЗС України ; [ред.: А. М. Кулінич, Н. О. Татаренко]. – Київ, 2014. – С. 67–69.

  Публікації в періодичних виданнях

  104. Концепція економічної самостійності Української РСР : альтернативний проект / О. В. Савченко, Д. Г. Лук’яненко, С. М. Оксанич [та ін.] // Радянський економіст / Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – 1989. – 9 жовт. (№ 31–32). – С. 2–3.

  105. Наш кандидат в депутаты Ю. Н. Пахомов это: правдивость, честный экономический анализ / Д. Г. Лукьяненко // Радянський економіст / Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – 1989. – 15 берез. (№ 11–12). – С. 1.

  106. Економіст ХХІ століття : [інтерв’ю ректора А. Ф. Павленка та завідувача кафедрою міжнародних економічних відносин Д. Г. Лук’яненка / запитував Р. Вечірко] // Економіст / Київ. держ. екон. ун-т. – 1993. – Січень (№ 1–2). – С. 1–2.

  107. До ваших послуг програми підготовки магістрів міжнародного менеджменту / Д. Г. Лук’яненко // Економіст / Київ. держ. екон. ун-т. – 1994. – Жовтень (№ 13–14). – С. 2.

  108. Концепція зовнішньоекономічної політики України / В. Будкін, Д. Лук’яненко, В. Сіденко // Фінансовий Київ. – 1995. – № 14 ; № 15 ; № 16.

  109. Поетапно, вибірково і м’яко: перспективи інтеграції в рамках ЧЗЕС / Д. Лук’яненко, Г. Мацко, Т. Дмитрієва // Політика і час. – 1995. – № 4. – С. 50–53.

  110. Кожен вибрав найкращий факультет / Д. Г. Лук’я¬ненко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 1999. – Вересень (№ 15–16). – С. 6.

  111. Інтернаціоналізація української економіки / Б. Губський, Д. Лук’яненко, В. Сіденко // Економіка України. – 2000. – № 9. – С. 15–23.

  112. Українсько-німецьке співробітництво у контексті євроінтеграції : доп. на урочистому засід. Вченої ради КНЕУ / Д. Г. Лук’яненко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2000. – Червень (№ 13–14). – С. 7 : фот.

  113. Глобалізація економічного розвитку: українська перспектива / Д. Г. Лук’яненко // Вища освіта України. – 2001. – № 2. – С. 79–84.

  114. Перша ластівка вітчизняної футурології / Д. Лук’яненко // День. – 2001. – 14 лют. (№ 29). – С. 5.

  115. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень / Д. Г. Лук’яненко // Ринок цінних паперів України. – 2002. – № 5–6. – С. 17–21.

  116. Глобалізація економічного розвитку: фінансові кризи / Д. Лук’яненко, О. Бакаєв // Ринок цінних паперів України. – 2003. – № 3–4. – С. 3–14.

  117. Україна на шляху до зрілої національної державності: погляд з Вашингтону : [про дискусії в рамках IV Круглого столу «Перехід України до розвинутої економіки», Вашингтон (США), 7–8 жовт. 2003 р.] / Д. Лук’яненко, А. Поручник // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2003. – Листопад (№ 15–16). – С. 7 : фот.

  118. Вплив фінансових криз на національний економічний розвиток / Д. Г. Лук’яненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – № 1. – С. 36–41.

  119. Процес ціноутворення у нафтопереробному бізнесі / М. Дорожкіна, Д. Лук’яненко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2005. – № 2. – С. 24–27.

  120. Ринок цінних паперів: регуляторна структуризація в умовах глобалізації / О. Мозговий, Д. Лук’яненко // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 9–10. – С. 3–11.

  121. Фінансово-інвестиційна асиметрія глобального економічного розвитку / Д. Лук’яненко, О. Мозговий // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 11–12. – С. 3–8.

  122. Глобальна економіка: дискредитація стандартів розвитку / Д. Лук’яненко, О. Павловська // Ринок цінних паперів України. – 2008. – № 11–12. – С. 3–11.

  123. Система освіти. Коментар і рекомендації / Д. Г. Лук’я¬ненко // Монітор конкурентоспроможності. – 2008. – № 1–2. – С. 46–47.

  124. Співробітництво України та Туреччини: освітньо-інтелектуальний аспект / Д. Г. Лук’яненко, О. С. Дорошенко // Зовнішня торгівля / Ун-т економіки та права «КРОК». – 2008. – № 1. – С. 11–15.

  125. Стратегії глобального управління / Д. Лук’яненко, Т. Кальченко // Міжнародна економічна політика. – 2008. – № 8–9. – С. 5–43.

  126. Суб’єктна диспозиція в сучасній парадигмі глобального управління / Д. Г. Лук’яненко, В. В. Юрченко // Таврійський економічний журнал. – 2008. – № 2. – С. 6–15.

  127. Global management strategies / Dmytro Lukianenko, Tymur Kalchenko // International Economic Policy. – 2008. – № 8–9. – P. 5–35.

  128. Економічна наука: виклики глобалізації / Д. Г. Лук’я¬ненко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2009. – Лютий (№ 1–4). – С. 8–9.

  129. Глобальні фінансові дисбаланси та їх макроеконо- мічні наслідки / Д. Лук’яненко, А. Поручник, Я. Столярчук // Журнал європейської економіки. – 2010. – Т. 9, № 1. – С. 73–92.

  130. Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку / Д. Лук’яненко, О. Тітова // Міжнародна економічна політика. – 2011. – № 12–13. – С. 5–21.

  131. Імперативи глобального корпоративного менедж- менту / Д. Г. Лук’яненко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2011. – № 1. – С. 44–47.

  132. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д. Лук’яненко, А. Поручник // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 74–86.

  133. Освітньо-інтелектуальний ракурс інноваційного розвитку / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2011. – № 4, т. 1. – С. 89–94.

  134. Global modification of the market competitive mechanisms / Dmytro Lukianenko, Olena Titova // International Economic Policy. – 2011. – № 12–13. – P. 5–21.

  135. Інноваційно-креативний компонент глобального менеджменту / Д. Лук’яненко, О. Тітова // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 39–54.

  136. Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку / Д. Лук’яненко, О. Лук’яненко, О. Дорошенко // Міжнародна економічна полі- тика. – 2013. – № 2. – С. 5–26.

  137. Про формування системи наукового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / Д. Г. Лук’яненко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2013. – Жовтень (№ 17–18). – С. 4.

  138. Implementation of the knowledge economy paradigm in the strategy of national economy development / Dmytro Lukianenko, Olga Lukianenko, Olexandra Doroshenko // International Economic Policy. – 2013. – № 2. – P. 5–25.

  Tweet
  You are here: Home Наукова діяльність