Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук "Міжнародна економіка: підручник"

У підручнику викладено основні питання сучасної міжнародної економіки як науки, узагальнено її теоретико-методологічний арсенал, розкрито історичну еволюцію га особливості розвитку в глобалізлційну епоху. Міжнародна економіка розглядається як економічна система, що об'єднує традиційні та новітні форми, механізми й інструменти реалізації міжнародних відносин між суб’єктами економічної діяльності різного рівня. Особлива увага приділяється аналізу трансформацій, яких зазнали класичні форми міжнародних економічних відносин, — міжнародна торгівля, міжнародний рух інвестиційного та кредитного капіталу, міжнародна міграція робочої сили та міжнародні валютно-фінансові відносини. Важливе місце відведено вивченню процесів регіональної економічної інтеграції та глобального економічного розвитку. Кожний розділ підручника містить комплекс питань, пов'язаних з участю України в міжнародних економічних відносинах. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Раскрыты теоретические и практические проблемы глобального экономического развития, его движущие силы и формы, ключевые тенденции и ресурсный потенциал. Значительное внимание уделено исследованию глобальных асимметрий развития мирового хозяйства, оценке их уровня в инвестиционно-производственной, инновационно-технологической, торговой, финансовой и социально-трудовой сферах. Сформулирован авторский концептуальный подход к анализу процессов формирования нового мирового экономического порядка с доминированием роли ТНК, а также условий и факторов усиления позиций новоформирующихся центров глобального экономического соперничества. Обоснованы направления развития институтов глобального менеджмента в контексте обеспечения мирового экономического равновесия.

Для преподавателей, ученых, аспирантов и студентов экономического профиля, а также для всех, кто интересуется глобальными процессами.

The all-round aspects of bilateral relations are considered in the common Ukrainian-Polish monograph. Authors uncover important features of social-and-economic systems convergence under conditions of globalization and European integration, as well as the further transformation of Central- and East European countries. The focus of the monograph is to analyze the characteristic features of the evolution of Polish and Ukrainian economic models.

The research interest of the authors of the book has been concentrated on the diversification of bilateral economic relations and subject to the fundamental ob-jective - the co-integration of Ukraine and the EU, as well as the possibility of adapting the Polish experience of systemic transformation of the national social and economic model.

The book is addressed to scientists, politicians, public activists, diplomats, in-ternational experts, and to all those, who are not indifferent to the European pros-pect of Ukraine. 

У монографії проведено комплексне дослідження циклічно-нерівномірного хараткеру ровзитку капіталістичної ринкової системи з розкриттям еволюції йго соціально-економічних вимірів, визначено критерії ідентифікації економічних циклів та здійснено економічне оцінювання економічних циклів XX ст. Значну увагу приділено оцінюванню ефективності ключових важелів та інструментів антициклічного регулювання економіки, реалізованих провідними країнами світу протягом останнього століття. Досліджено модифікацію ціклічної форми руху капіталістичного відтворення в епоху глобалізації та розкрито політекономію глобального економічного циклу. Розглядається також вплив глобальної економічної кризи 2007-2009 рр. на економіку України у її галузево-секторальному вимірі та визначаються національні пріориети антициклічного регулювання української економіки.

Для науковців, економістів-приктиків, викладачів, аспірантів, працівників ораганів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.

У спільній українсько-польській монографії розглядаються багатосторонні аспекти двосторонніх відносини. Виявлені важливі риси конвергенції соціально-економічних систем у контексті розвитку глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, а також подальшої трансформації країн Центральної та Східної Європи. Виокремлено характерні риси еволюції господарських моделей Польщі та України. Розкрито особливості застосування механізмів та інструментів конвергенції національних економік двох країн. Дослідницький інтерес авторів монографії сконцентровано на диференціації двосторонніх економічних відносин та підпорядковано фундаментальній меті – коінтеграції України та ЄС і можливого використання польського досвіду щодо системної трансформації вітчизняної соціально-економічної моделі.

Книгу адресовано науковцям, політикам, громадським діячам, міжнародним експертам та багатьом тим, кому не байдужа європейська перспектива України.

У монографії в концентрованому вигляді узагальнено результати багаторічного авторського дослідження актуальних проблем міжнародної економічної інтеграції і глобалізації. Пропонується концепція дослідження інтернаціоналізації к структурованого і стадійного процесу, що об’єктивно призводить до формування глобальної економічної системи. Висвітлено глобальні виклики, проблеми і асиметрії у контексті загальноцивілізаційних цінностей. Через призму глобалізаційних критеріїв розкрито фактори конкурентоспроможного розвитку. Виявлено ключові детермінанти економічної політики України, що розробляється і реалізується в умовах глобаліації.

У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій глобального економічного розвитку, розкрито його суперечності та асиметрії. Оцінено людський вимір постіндустріальної моделі економічного розвитку, досліджено місце інноваційної праці та інтелектуального капіталу у системі факторів формування економіки знань, а також розкрито форми прояву інтелектуалізації глобальної економічної системи. Значну увагу приділено дослідженню еволюції мотиваційних теорій підприємницької діяльності, типологізації моделей підприємницької поведінки у розвинутих ринкових системах та визначенню напрямків їх трансформацій в умовах глобалізації. Розкрито характер, масштаби та структуру інвестицій у розвиток людського ресурс країн-ключових інноваторів та обґрунтовано шляхи ефективної реалізації людського капіталу України на основі використання її сучасного економічного потенціалу.

Монографія призначена для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.

У колективній монографії вчених факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана комплексно аналізується процеси конкурентної взаємодії країн на світовому ринку в умовах його глобалізації. Розкрито сучасні парадигмальні засади і механізми реалізації конкурентних стратегій суб’єктів міжнародних економічних відносин. Особливу увагу приділено ролі маркетингових технологій у просуванні товарів та послуг на міжнародні ринки, впливу інноваційних процесів на підвищення конкурентного статусу країн. Визначено шляхи нарощування Україною конкурентних переваг на світовому ринку високотехнологічної продукції з використанням інструментів фінансової глобалізації. Висвітлено процеси формування бізнес-моделей транснаціональних корпорацій, класифіковано підходи до управління ними, окреслено регіональні та соціальні аспекти формування системної конкурентоспроможності держави. Також подано й екологічний компонент конкурентоспроможності ТНК.

Для науковців, викладачів, студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами міжнародної конкурентоспроможності країн.

Монографії

1. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі: [монографія] / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко. – К. : Україна, 1997. – 238 с.

2. Глобальні трансформації і стратегія розвитку: [монографія] / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 416 с. (українською та російською мовами).

3. Глобалізація та безпека розвитку: [монографія] / О.Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. (українською та російською мовами).

4. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: [монографія] / О.Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.

5. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія]: У 2 т. – Т.І / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія]: У 2 т. – Т.ІІ / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 592 с.

7. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри: [монографія] / За ред. С.І.Юрія, Є.В.Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.

8. Глобальна економічна інтеграція: [монографія] / Д.Г. Лук’яненко. – К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. – 220 с.

Автореферати докторських дисертацій, захищених під керівництвом Д.Г.Лук'яненка

1. Руденко Л.В. Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.05.01 / Руденко Лариса Володимирівна; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 32 с.

2. Адаманова 3.О. Інноваційні фактори економічного розвитку в умовах глобалізації: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.05.01 / Адаманова Зейнеб Османівна; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 32 с.

3. Кальченко Т.В. Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / Кальченко Тимур Валерійович: Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2007. – 30 с.

4. Пахомов С.Ю. Міжнародна конкурентоспроможність в умовах формування глобальної інституційної системи: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / Пахомов Сергій Юрійович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 32 с.

Ви тут: Home Наукова діяльність