Монографії

  1. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі: [монографія] / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко. – К. : Україна, 1997. – 238 с.

  2. Глобальні трансформації і стратегія розвитку: [монографія] / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 416 с. (українською та російською мовами).

  3. Глобалізація та безпека розвитку: [монографія] / О.Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. (українською та російською мовами).

  4. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: [монографія] / О.Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.

  5. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія]: У 2 т. – Т.І / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

  6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія]: У 2 т. – Т.ІІ / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 592 с.

  7. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри: [монографія] / За ред. С.І.Юрія, Є.В.Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.

  8. Глобальна економічна інтеграція: [монографія] / Д.Г. Лук’яненко. – К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. – 220 с.

  9. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір [монографія] / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот [та ін.] ; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон.наук, проф. А.М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с.

  10. Konwergencja modeli ekonomicznych Polska I Ukraina / Red. Naukova M.G. Wożniak, V.I. Chuzhykov, D.G.Lukianenko. – Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, Poland 2009. – 716 р (польською мовою).

  11. Конвергенція економічних моделей Польщі та України [монографія] / За заг.ред. Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова, М.Г.Вожняка. – К. : КНЕУ, 2010. – 719 с.

  12. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук [та ін.]; за заг.ред. д-рів екон.наук.проф. Д.Г.Лук’яненка, Поручника А.М. – К.: КНЕУ, 2011. – 334 с.

  13. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: [монографія] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.

  14. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография [Д.Лукьяненко, А.Колот, Я.Столярчук и др.]: под. науч. ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с.

  15. Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases Monograph / scientific editors Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Machal Gabriel Woznaniak. – Kiev: KNEU, 2013. – 687 p.

  Підручник, навчальні посібники

  16. Новый хозяйственный механизм промышленности: [учебное пособие] / Д.Г.Лук'яненко, С.Ф.Покроповний. С.М.Соболь, Т.М.Циганкова. – К.: КИНХ, 1988.

  17. Экономика промышленности: [сборник задач и производственных ситуаций] / Д.Г.Лук'яненко, С.Ф.Покропивный и др.; под ред. проф. С.Ф. Покропивного – К.: Высшая школа, 1986.

  18. Совместные предприятия (создание и механизм функционирования): [учебное пособие] / Д.Г.Лук'яненко. – К.: УМК ВО, 1991.

  19. Создание и механизм функционирования совместных предприятий / Д.Г.Лук'яненко. – К.: КИНХ, ВШП, 1992. – 26 с.

  20. Основи ринкової економіки: [навчальний посібник] / Д.ГЛук'яненко, В.М.Петюх, В.В.Яценко, М.О.Ліфінцев та ін. – Ч.2 – К: Урожай, 1993.

  21. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко. – К.: ВІПОЛ, 1996.

  22. Спільні підприємства в Україні: організація і умови ефективного розвитку: підручник / [Д.Г.Лук'яненко, В.А.Білошапка, О.І.Пестрецова]; за ред. Д.Г.Лук’яненка – К.: Хвиля-Прес, 1995. – 176 с.

  23. Основи ринкової економіки: підручник / [Д.Г.Лук'яненко, В.М.Петюх та ін.]; за ред. В.М.Петюха. – К.: Урожай, 1995.

  24. Міжнародна інвестиційна діяльність: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, Б.В.Губський, О.М.Мозговий. – К.: КДЕУ, 1996. – 113 с.

  25. Міжнародна економічна інтеграція: навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 129 с.

  26. Міжнародна економіка: навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 379 с.

  27. Основи міжнародного інвестування: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, О.ММозговий, Б.В.Губський. – К.: КНЕУ, 1998. – 124 с.

  28. Менеджмент внешнеэкономической деятельности / [Д.Г.Лук'яненко, А.А.Кириченко и др.]; под. ред. д.э.н., проф. А.А.Кириченка – К.: Литера, 1998.

  29. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон. – Одеса: “АстроПринт”, 1998.

  30. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, А.М.Поручник, Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 1999. – 73 с.

  31. Міжнародні фінанси: в питаннях та відповідях: навчальний посібник / [Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак та ін.]. – Одеса: “АстроПринт”, 2000.

  32. Международные стратегии экономического развития: [учебное пособие] / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Н.Пахомов, А.С.Филлипенко, Ю.В.Макогон, С.В.Громенкова. – Донецк: ДНУ, 2001. – 239 с.

  33. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, В.С.Будкін, А.С.Філіпенко, А.С.Гальчинський, А.М.Поручник. – К.: Либідь, 2002

  34. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон та ін. – К.: ЦНЛ, вид-во АртЕк, 2002. – 156 с.

  35. Транснаціональні корпорації: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, В.А.Білошапка, Л.Д.Кирев, В.Ю.Макогон, Т.В.Орєхова. – Київ – Донецьк – Свіштев: ДНУ, 2003.

  36. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник / [Д.Г. Лук’яненко, О.М. Мозговий, Б.В. Губський та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, професора Д.Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.

  37. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон та ін.; вид. 2-ге, переробл. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

  38. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності / Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

  39. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри: навчальний посібник / Д.Г.Лук'яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук. – К.: КНЕУ, 2006.

  40. Международные стратегии экономического развития: учебное пособие / [Д.Г.Лук'яненко, Ю.В.Макогон та ін.]; под ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

  41. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчально-методичний посібник для сам.вивчення / [Д.Г.Лук'яненко, Л.В.Руденко, О.М.Мозговий та ін.]; за ред. Л.В.Руденко. – К.: КНЕУ, 2008. – 168 с.

  42. Міжнародна економіка: [підручник] / За ред. Ю.Г.Козака, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона, 3-е вид. – К.: Центр Учбової літератури, 2009. – 560 с.

  43. Економічна глобалізація: [підручник] / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, І.В.Бураковський та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009.

  44. Міжнародні стратегії економічного розвитку: підручник. – К.: «Освіта України», 2009.

  45. Транснаціональні корпорації: підручник / [Д.Г. Лук’яненко та ін.]. – Донецьк: 2013. – 637 с.

  Статті

  46. Лук'яненко Д.Г. Економічна наука: виклики глобалізації / Д.Г. Лук'яненко // Економіст. – 2009. – №1-4 лютий. – С.8-9.

  47. Лук'яненко Д.Г. Глобальні виклики економічній науці / Д.Г. Лук'яненко // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец.вип. Методологічні проблеми економічної науки. – К.: КНЕУ, 2009.

  48. Лук’яненко Д.Г. Глобальні фінансові дисбаланси та їх макроекономічні наслідки / Д.Г. Лук’яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук // Журнал європейської економіки Тернопільського національного економічного університету Том 9 (№1). Березень 2010. – С. 73-93.

  49. Лук’яненко Д.Г. Глобальний контекст розвитку університетської економічної освіти / Дзебих І.Б, Лук’яненко Д.Г. // Проблемы развития внешнеэкономи–ческих связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб.научных трудов. – Донецк:ДонНУ, 2010. – С.373-375.

  50. Лук’яненко Д.Г. Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку / Д.Г. Лук’яненко, О.С. Тітова // Міжнародна економічна політика. – К., 2011. – №12-13. – С.5-22.

  51. Імперативи глобального корпоративного менеджменту / Д.Г. Лук’яненко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – К., 2011. – №1. – С.44-47.

  52. Лук’яненко Д.Г. Глобальні імперативи розвитку національної економічної науки і освіти / Д.Г. Лук’яненко, Ю.М. Солодковський // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сб.научных трудов. – Одесса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.Донецке, 2011. – СС.410-415.

  53. Лук’яненко Д.Г. Освітньо-інтелектуальний ракурс інноваційного розвитку / Д.Г.Лук’яненко, А.М. Поручник // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук.журн. – К.: НАУ, 2011. – №4. – Т.1. – С.89-94.

  54. Лук’яненко Д.Г. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д.Г.Лук’яненко, А.М. Поручник // Вища школа. – К., 2011. – №12. – С.74-86.

  55. Лук’яненко Д.Г. Інноваційно-креативний компонент глобального менеджменту / Д.Г. Лук’яненко, О.С. Тітова // Журнал європейської економіки. – Том 11 (№1). – Березень 2012. – С.39-54.

  56. Лук’яненко Д.Г. Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку / О.Д. Лук’яненко, О.С. Дорошенко // Міжнародна економічна політика (наук.бази). – 2013. – №19. – С.5-26.

  57. Лук'яненко Д.Г. Про формування системи наукового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / Д.Г. Лук'яненко // Економіст. – 2013. – № 17-18. – С.4.

  Tweet
  Ви тут: Home Наукова діяльність Перелік наукових праць